40 Mga Araw Kasama si Hesus

Devotional

Sermon sa Bundok (Ika-dalawang Parte)

Lukas 6 .27-42

  1. Kanino ako naka-uugnay sa eksenang ito?
  2. Ano ang sinasabi ni Hesus sa akin?
  3. Ano ang mga ugali at saloobin na dapat kong palitan?