អត្តចរិត

អត្តចរិត

7 ថ្ងៃ

ការ​រក្សា​អត្ត​ចរិត​អោយ​បាន​ត្រឹម​ត្រូវ​គ្រប់ពេល​វេលា មិន​មែនងាយ​ស្រួល​ឡើយ។ គំរោង​ការ​ណ៍អាន​រយៈពេល​ប្រាំពីរថ្ងៃ តាមរយៈអត្ថបទ​ខ្លីៗនេះ នឹង​ជួយ​អោយ​លោកអ្នក​​ស្វែង​យល់អំពីគោល​គំនិត​ដើម​របស់​ព្រះគម្ពីរ។ ចូរ​អាន​អត្ថបទ​ខ្លីៗទាំង​នេះ រួចសំឡឹង​មើល​ជីវិតផ្ទាល់​លោក​អ្នកដោយ​ចិត្តស្មោះសរ និង អនុញ្ញាតិអោយ​ព្រះជាម្ចាស់និយាយ​មកកាន់​ស្ថាន​ភាព​របស់​លោក​អ្នក។

អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

អំពី​អ្នក​បោះ​ផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 750000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​