داستان قیام مسیح

7 روز

اگر می دانستید چه زمانی آخرین هفته زندگی تان است، چطور آن را سپری می کردید؟ هفته آخری که عیسی به شکل یک انسان بر روی زمین زندگی کرد پر بود از لحظه های خاطر براگیز، تحقق نبوت ها، دعا های صمیمانه، بحث های عمیق، کار های نمادین و رویداد هایی که دنیا را تغییر دادند. این برنامه مطالعه که برای شروع در دوشنبه قبل از عید قیام مسیح طراحی شده است، روزانه شما را در میان باب های مرتبط با این هفته مقدس در چهار انجیل به پیش می برد.

ناشر

دربارۀ ناشر

بیشتر از 250000 تکمیل