رفتار

رازگاهان
گفته شده است که طرز فکر همه چیز است. اتفاقاتی که برایتان می افتند همیشه در کنترل شما نیست. اما هر فرد می تواند واکنش خود را 100% نسبت به وقایع کنترل نماید. طرز فکرتان تنها چیزیست كه همیشه در کنترل خودتان است. کتاب مقدس در اکثر اوقات بجای خود عبارت طرز فکر، از واژهء ذهن برای اشاره آن استفاده می کند. در هر حال، آنچه مي انديشيد، تبدیل به عمل می شود و اعمالتان به عادت ها منجر مي شوند. به همین ترتیب عادات شما شخصیت شما را مي سازند و شخصیتتان آینده شما را رقم می زند. پس منشأ همه چیز طرز فکر و ذهن شماست. کتاب مقدس در مورد طرزفکر شما چه می گوید؟