Niềm vui cho nhân loại! Đếm ngược đến Giáng Sinh

Niềm vui cho nhân loại! Đếm ngược đến Giáng Sinh

24 ngày

Giáng Sinh là lúc mà tất cả chúng ta nên trông đợi lối vào thiên đàng đến trên thế giới xấu xa, dơ bẩn này. Giáng Sinh là lúc nhắc cho chúng ta nhớ lại tất cả những phép lạ đã thật sự xảy ra, những lời cầu nguyện thật sự được nhậm và thiên đàng chính là một sự đáp ứng. Thông qua kinh nghiệm của Ma-ri, Giô-sép, Xa-cha-ri và Ê-li-sa-bét, những kẻ chăn chiên và các nhà thông thái, giờ tĩnh nguyện này khám phá ý nghĩa của Giáng Sinh đầu tiên và cách giao thoa với mỗi cuộc đời chúng ta ngày hôm nay.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn Carol McLeod và Mục Vụ "Just Joy" đã cung ứng kế hoạch tĩnh nguyện này. Xin truy cập trang www.justjoyministries.com để biết thêm thông tin

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất