Mùa Vọng: Hành Trình Đến Giáng Sinh

Mùa Vọng: Hành Trình Đến Giáng Sinh

25 ngày

Giáng sinh thực sự là một câu chuyện tuyệt vời nhất được kể: một trong những sự thành tín, quyền năng, cứu chuộc và tình yêu bất tận của Đức Chúa Trời. Hãy bắt đầu hành trình trong 25 ngày tới để khám phá kế hoạch phức hợp của Đức Chúa Trời để cứu thế gian khỏi tội lỗi và sự hoàn thành lời hứa một cách trọn vẹn qua sự giáng sinh của Con Ngài.

Nhà phát hành

Chúng tôi chân thành cảm ơn Hội Thánh Highlands đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web: https://www.churchofthehighlands.com/

Thông tin phát hành

Hơn 250000 lượt hoàn tất