مصیبت

٤روز

مصیبت و سختی بخشی اساسی در ایمان مسیحی است - دوم تیموتائوس 3: 12. واکنش خدایی شما به مصیبت ها از طریق ملاقات با خدا و تفکر در کلام او افزایش می یاید. حفظ کردن آیات پیش رو می تواند شما را در مسیر واکنشی خدایی در برابر مصیبت ها تشویق کند. بگذارید زندگی تان با به خاطر سپردن کلام خدا دگرگون شود! برای دسترسی به یک سیستم مفهومی حفظ کردن کتاب مقدس از وبسایت http://www.MemLok.com دیدن کنید.

ناشر

دربارۀ ناشر

بیشتر از 500000 تکمیل