دعا

٣هفته

از دعاى مومنین و کلمات خود عیسی مسيح بیاموزید که چگونه به بهترین نحو دعا کنید. از اینکه با صبر و پشتکار تقاضا های دعا خود را روزانه به حضور خدا ببرید قوت قلب یابید. نمونه های دعاهای پوچ افرادی که خود را پارسا می دانند را در برابر دعاهای پاک کسانی که دل پاک دارند مقایسه کنید. همواره دعا کنید.

ناشر

دربارۀ ناشر

بیشتر از 750000 تکمیل