اطمينان

٤روز

اطمينانى كه به شما توسط خدا بخشیده شده، خواست خداوند است! اطمینان شما از طریق مواجهه با خدا و انديشه در کلام او رشد می کند. حفظ آیات زیر، می تواند به شما کمک کند تا شما در طول زندگى به خدا اتكا نمائيد. بگذارید زندگی تان با حفظ کتاب مقدس تغییر کند! برای یک سیستم جامع برای حفظ کتاب مقدس، از آدرس مقابل بازدید نمائيد؛ http://www.MemLok.com

ناشر

دربارۀ ناشر

بیشتر از 500000 تکمیل