بخشش

۴ روزه

گذشت یک بخش اساسی از ایمان مسیحیت است. و گذشت از طریق مواجهه با خدا و تفكر در کلام او رشد می کند. آیات زیر، هنگاميكه به خاطر سپرده شوند، می توانند به شما کمک کنند تا در تمام روزهاى خود، بخشنده تر باشید. بگذارید زندگی تان با حفظ کتاب مقدس تغییر کند! ! براى یک سیستم جامع به منظور حفظ کتاب مقدس، از آدرس زير بازدید نمائيد: http://www.MemLok.com

ناشر

با تشکراز MemLok، سيستم حافظهء کتاب مقدس ، برای ارائه ساختار این برنامه. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد MemLok ، از آدرس مقابل بازدید كنيد: http://www.MemLok.com

دربارۀ ناشر

بیشتر از 750000 تکمیل