اطاعت

٢ هفته

عیسی خود گفت: هر که او را دوست دارد از تعالیم او اطاعت می کند. صرف نظر از هزینه شخصی آن، اطاعت ما برای خدا اهمیت دارد. برنامه مطالعه "اطاعت" شما را به میان آیاتی می برد که کلام در آن از اطاعت سخن می گوید. مطالبی مانند اینکه چگونه طرز فکر خود را صحیح نگه داریم، نقش رحمت در این میان چیست، چگونه اطاعت ما را رهایی می دهد، زندگی هایمان را برکت می دهد و غيره.

ناشر

اين برنامه مطالعه توسط YouVerion.com ارائه شده است.

دربارۀ ناشر

بیشتر از 500000 تکمیل