Mùa vọng: Đấng Christ đang đến!

28 Ngày

Tĩnh nguyện mùa vọng từ Mục Vụ Thistlebend dành cho gia đình hay cá nhân để chuẩn bị tấm lòng nghinh tiếp Đấng Mê-Si Trọng tâm được đặt ra là sự kiện Đấng Christ trở lại có ý nghĩa gì cho đời sống chúng ta hôm nay. Được thiết kế để bắt đầu vào 1 tháng 12. Khi sử dụng hướng dẫn này gia đình bạn sẽ tạo nên những ký ức đáng nhớ về tình yêu vững bền trong giao ước cho mỗi một người.

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Mục sư Thistlebend đã cung cấp kế hoạch này. Để có thêm thông tin, vui lòng truy cập tại: www.thistlebendministries.org

Thông tin phát hành

Hơn 100000 lượt hoàn tất