Sự Nóng Giận

3 Ngày

Tất cả chúng ta đều có lúc nóng giận! Nhưng phản ứng của bạn sẽ tùy thuộc vào mức độ tín nhiệm của bạn nơi Chúa và sự suy gẫm Lời Ngài. Hãy cân nhắc việc đọc kế hoạch Sự Tín Nhiệm cùng với kế hoạch này. Các câu Kinh Thánh sau nếu được thuộc lòng có thể sẽ giúp bạn phản ứng đúng cách với sự nóng giận. Hãy để cuộc đời bạn được biến đổi bằng cách ghi nhớ Kinh Thánh! Hãy truy cập www.MemLok.com để học cách ghi nhớ Kinh Thánh theo hệ thống.

Nhà phát hành

Thông tin phát hành

Hơn 750000 lượt hoàn tất