21 Ngày Kiêng Ăn

21 Ngày

Hãy bắt đầu năm mới của bạn bằng cách tập trung vào những kỷ luật thuộc linh của sự kiêng ăn. Kế hoạch này bao gồm một số đoạn nói về sự kiêng ăn và những đoạn khác khuyến khích sự phản chiếu và sự gần gũi với Đức Chúa Trời. Trong 21 ngày này, vào mỗi ngày bạn sẽ nhận được kế hoạch đọc Kinh Thánh, chủ đề tĩnh nguyện, các câu hỏi phản chiếu, và một bài cầu nguyện cho nội dung. Để biết thêm nội dung, xin vui lòng tham khảo www.finds.life.church.

Nhà phát hành

Chúng tôi muốn cảm ơn Life.Church vì sự hào phóng của họ trong việc cung cấp cấu trúc cho kế hoạch đọc cho kiêng ăn 21 ngày.

Thông tin phát hành

Hơn 500000 lượt hoàn tất