Năng lực: Lãnh đạo sinh viên

Ngày 1 trong 5 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện
Ê-phê-sô 2: 10

Thậm chí trước khi bạn ra đời Đức Chúa Trời đã có một mục đích và một kế hoạch cho cuộc đời bạn. Bạn đã có giá trị và xứng đáng với Ngài trước khi bạn làm được một điều gì đó. Ngài muốn dùng bạn để hoàn thành mục đích và kế hoạch của Ngài cho cuộc đời bạn. Hãy bắt đầu khám phá Chúa muốn bạn làm gì. Đam mê trong cuộc đời bạn là gì? Bạn hứng thú điều gì? đó có thể là dấu hiệu cho thấy Chúa muốn bạn dùng cuộc đời mình như thế nào.

Công-vụ-các-sứ-đồ 9:1-15

Sau-lơ có một quá khứ tồi tệ. Ông dành cuộc đời mình để bắt bớ các Cơ Đốc Nhân. Nhưng Chúa có một kế hoạch cho cuộc đời ông. Chúa chấm dứt sử dụng Sau-lơ, để ông trở thành Phao-lô, để rao truyền sứ điệp của Chúa Giê-xu và được tin cậy để viết một nửa số sách trong Tân Ước.

Hãy biết rằng quá khứ không truất quyền sử dụng của Chúa trên bạn theo những cách tuyệt vời. Việc bạn đã trải qua chuyện gì, bạn đã làm gì, hoặc bạn đã từng là ai không quan trọng với Ngài. Ngài có thể và sẽ sử dụng bạn. Bạn đang nghĩ những gì cầm buộc bạn trong quá khứ? Hãy quên nó đi và hãy để Chúa vận hành.