Cầu Nguyện Cho Chú Voi Của Bạn - Cầu Nguyện Dạn Dĩ

Ngày 1 trong 7 ngày • Bài đọc hôm nay

Tĩnh nguyện

Cầu Nguyện Không Có Giới Hạn

Tầm nhìn cá nhân về sự cầu nguyện rộng hay hẹp sẽ ảnh hưởng đến phương cách cầu nguyện, điều bạn cầu xin cũng như hiệu quả' của việc cầu nguyện.

Giới hạn đời sống cầu nguyện cá nhân thường ít liên quan đến những điều cấm kỵ trong Kinh Thánh nhưng lại ảnh hưởng lớn bởi những giới hạn mà chúng ta tạo ra cho nó.

Những hạn chế như tội lỗi hoặc có thể sự cầu nguyện theo cách mà chúng ta cảm thấy Chúa sẽ đẹp lòng và đáp lời, thường ngăn trở sự cầu xin của chúng ta hoặc khiến chúng ta thôi không cầu nguyện nữa. Tương tự những nhân viên địa chính lựa chọn một đám cỏ tươi, chúng ta cũng có xu hướng tạo giới hạn cho lời cầu nguyện khác xa so với mục đích đã định.