Ga-la-ti 5:21

Ga-la-ti 5:21 KTHD

ghen tỵ, say sưa, chè chén, và những điều tương tự. Tôi cảnh cáo anh chị em như tôi đã nói rồi, người làm những việc ấy không thể nào làm con dân của nước Đức Chúa Trời.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ