Ga-la-ti 5:14

Ga-la-ti 5:14 KTHD

vì cả luật pháp cô đọng trong câu này: “Yêu người lân cận như chính mình.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Ga-la-ti 5:14

Chia sẻ