Tìm Kiếm Con Đường Tài Chính Của Bạn

Tìm Kiếm Con Đường Tài Chính Của Bạn

28 ngày

Kế hoạch đọc này được tạo ra bởi nhân viên của NewSpring và những tình nguyện viên để giúp đỡ bạn trong hành trình tài chính của bạn. Đọc một bài tĩnh nguyện mỗi ngày và dành thời gian với Đức Chúa Trời bằng cách sử dụng Kinh Thánh, câu hỏi và những lời cầu nguyện được cung cấp. Có phải bạn đang cần sự giúp đỡ để đặt Đức Chúa Trời lên trên tài chính của bạn? Tải miễn phí hàng tháng hoặc hàng tuần các biểu mẫu tài chính, xem các bài giảng, và được khuyến khích bởi các câu chuyện thành công ở www.newspring.cc/financialplanning

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Hội Thánh NewSpring đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập www.newspring.cc

Thông tin về nhà xuất bản

Hơn 75000 lượt hoàn tất