I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18 VIE2010

hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Jêsus.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18

Chia sẻ