TAKOT SA PANAHON NG CORONAVIRUS

Debosyonal


ANG DIYOS ANG IYONG KANLUNGAN


Naaalala mo bang tumatakbo kang patungo sa mga nagmamahal sa iyo noong bata ka pa kapag ikaw ay natatakot sa isang bagay o sa isang tao? Maaaring ang taong magliligtas sa iyo ay ang iyong ina o ang iyong ama, isang kamag-anak, guro, o ang iyong kaibigan. Gaano kalaking kaginhawahan ang naramdaman mo habang nababalot ka sa isang ligtas at walang panganib na yakap? 


Sinabi ng Diyos na may kakaharapin tayong mga paghihirap sa ating buhay, ngunit sinabi rin Niya na Siya ang ating magiging kanlungan at ang ating kalakasan. Siya ang ating kalasag, handang saklolo kung may kaguluhan. Nakalahad ang Kanyang mga kamay at handa kang kalingain. Ibigay sa Kanya ang iyong mga alalahanin at mga takot. Walang sitwasyong kakaharapin mo nang hindi Niya kontrolado.


Kung ganoon,  hindi mo kailangang matakot. Ang iyong Ama sa Langit, na hindi masukat ang pagmamahal sa iyo, ay kasama mo. Naaalala mo ba kung paanong pinatahimik ni Jesus ang bagyo noong ang mga alagad Niya ay nasa bangka, at natatakot? Ang Diyos ang kanilang kanlungan. Naaalala mo ba noong nakipaglaban ang mga Israelita sa mga hukbong mas makapangyarihan sa kanila, at sila ay nanalo, habang sila ay nagmamartsa patungo sa Lupang Pangako? Ang Diyos ang kanilang kanlungan. Ang Diyos din ang iyong kanlungan!