Pag-asa sa Panahon ng Pandaigdigang Pandemya

Pag-asa sa Panahon ng Pandaigdigang Pandemya

5 Araw

Ang mga panahon ngayon ay walang katulad para sa ating nabubuhay sa planetang lupa sa sandaling ito. Sa ating kasaysayan, maaari tayong makatagpo ng pag-asa kapag tayo ay bumaling sa Nag-iisang lumikha ng lahat at Panginoon ng lahat. Anong sinasabi ng Biblia tungkol sa kung bakit ang mga bagay na ito ay nagaganap, anong tugon ng Diyos dito, at anong pag-asa ko sa buhay at kamatayan?

Tagapaglathala

Nais naming magpasalamat sa Zúme sa pagpapaunlak ng gabay na ito. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang: https://zume.training/

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 25000 ang natapos basahin