TAKOT SA PANAHON NG CORONAVIRUS

Araw 5 ng 7 • Babasahin para sa araw na ito

Debosyonal


ANG DIYOS ANG NAGPAPASYA


Sinong gusto mong nagpapasya ngayong may pandemya ng COVID-19 o sa anumang nakakatakot na sitwasyon? Dapat bang ang media, ang mga politiko, ang mga ahensya ng gobyerno, ang sektor ng pagkalusugan, ang mga pamayanan, o ang pamilya? Siyempre, ang lahat ng sektor ng lipunan ay kasama sa paghahanda at sa pagtugon, at dapat na tayo ay gumagawang sama-sama. Ngunit, hindi natin maaaring kalimutan ang papel na ginagampanan ng makapangyarihang Diyos sa lahat ng ito.


Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Noon pa man at magpakailanman. Dumaan na Siya sa landas ng krisis maraming beses na noon pa, at batid Niya ang daan at ang kahihinatnan. Walang panganib, kaguluhan, sitwasyon, o pangyayari na hindi pinamahalaan ng Diyos noong una pa man. Ang Diyos ay laging handa para sa iyong kaligtasan, at kasama mo Siya saan ka man pumunta.