圣经日日行 2018

1

Day 1

2

Day 2

3

Day 3

4

Day 4

5

Day 5

6

Day 6

7

Day 7

8

Day 8

9

Day 9

10

Day 10

11

Day 11

12

Day 12

13

Day 13

14

Day 14

15

Day 15

16

Day 16

17

Day 17

18

Day 18

19

Day 19

20

Day 20

21

Day 21

22

Day 22

23

Day 23

24

Day 24

25

Day 25

26

Day 26

27

Day 27

28

Day 28

29

Day 29

30

Day 30

31

Day 31

32

Day 32

33

Day 33

34

Day 34

35

Day 35

36

Day 36

37

Day 37

38

Day 38

39

Day 39

40

Day 40

41

Day 41

42

Day 42

43

Day 43

44

Day 44

45

Day 45

46

Day 46

47

Day 47

48

Day 48

49

Day 49

50

Day 50

51

Day 51

52

Day 52

53

Day 53

54

Day 54

55

Day 55

56

Day 56

57

Day 57

58

Day 58

59

Day 59

60

Day 60

61

Day 61

62

Day 62

63

Day 63

64

Day 64

65

Day 65

66

Day 66

67

Day 67

68

Day 68

69

Day 69

70

Day 70

71

Day 71

72

Day 72

73

Day 73

74

Day 74

75

Day 75

76

Day 76

77

Day 77

78

Day 78

79

Day 79

80

Day 80

81

Day 81

82

Day 82

83

Day 83

84

Day 84

85

Day 85

86

Day 86

87

Day 87

88

Day 88

89

Day 89

90

Day 90

91

Day 91

92

Day 92

93

Day 93

94

Day 94

95

Day 95

96

Day 96

97

Day 97

98

Day 98

99

Day 99

100

Day 100

101

Day 101

102

Day 102

103

Day 103

104

Day 104

105

Day 105

106

Day 106

107

Day 107

108

Day 108

109

Day 109

110

Day 110

111

Day 111

112

Day 112

113

Day 113

114

Day 114

115

Day 115

116

Day 116

117

Day 117

118

Day 118

119

Day 119

120

Day 120

121

Day 121

122

Day 122

123

Day 123

124

Day 124

125

Day 125

126

Day 126

127

Day 127

128

Day 128

129

Day 129

130

Day 130

131

Day 131

132

Day 132

133

Day 133

134

Day 134

135

Day 135

136

Day 136

137

Day 137

138

Day 138

139

Day 139

140

Day 140

141

Day 141

142

Day 142

143

Day 143

144

Day 144

145

Day 145

146

Day 146

147

Day 147

148

Day 148

149

Day 149

150

Day 150

151

Day 151

152

Day 152

153

Day 153

154

Day 154

155

Day 155

156

Day 156

157

Day 157

158

Day 158

159

Day 159

160

Day 160

161

Day 161

162

Day 162

163

Day 163

164

Day 164

165

Day 165

166

Day 166

167

Day 167

168

Day 168

169

Day 169

170

Day 170

171

Day 171

172

Day 172

173

Day 173

174

Day 174

175

Day 175

176

Day 176

177

Day 177

178

Day 178

179

Day 179

180

Day 180

181

Day 181

182

Day 182

183

Day 183

184

Day 184

185

Day 185

186

Day 186

187

Day 187

188

Day 188

189

Day 189

190

Day 190

191

Day 191

192

Day 192

193

Day 193

194

Day 194

195

Day 195

196

Day 196

197

Day 197

198

Day 198

199

Day 199

200

Day 200

201

Day 201

202

Day 202

203

Day 203

204

Day 204

205

Day 205

206

Day 206

207

Day 207

208

Day 208

209

Day 209

210

Day 210

211

Day 211

212

Day 212

213

Day 213

214

Day 214

215

Day 215

216

Day 216

217

Day 217

218

Day 218

219

Day 219

220

Day 220

221

Day 221

222

Day 222

223

Day 223

224

Day 224

225

Day 225

226

Day 226

227

Day 227

228

Day 228

229

Day 229

230

Day 230

231

Day 231

232

Day 232

233

Day 233

234

Day 234

235

Day 235

236

Day 236

237

Day 237

238

Day 238

239

Day 239

240

Day 240

241

Day 241

242

Day 242

243

Day 243

244

Day 244

245

Day 245

246

Day 246

247

Day 247

248

Day 248

249

Day 249

250

Day 250

251

Day 251

252

Day 252

253

Day 253

254

Day 254

255

Day 255

256

Day 256

257

Day 257

258

Day 258

259

Day 259

260

Day 260

261

Day 261

262

Day 262

263

Day 263

264

Day 264

265

Day 265

266

Day 266

267

Day 267

268

Day 268

269

Day 269

270

Day 270

271

Day 271

272

Day 272

273

Day 273

274

Day 274

275

Day 275

276

Day 276

277

Day 277

278

Day 278

279

Day 279

280

Day 280

281

Day 281

282

Day 282

283

Day 283

284

Day 284

285

Day 285

286

Day 286

287

Day 287

288

Day 288

289

Day 289

290

Day 290

291

Day 291

292

Day 292

293

Day 293

294

Day 294

295

Day 295

296

Day 296

297

Day 297

298

Day 298

299

Day 299

300

Day 300

301

Day 301

302

Day 302

303

Day 303

304

Day 304

305

Day 305

306

Day 306

307

Day 307

308

Day 308

309

Day 309

310

Day 310

311

Day 311

312

Day 312

313

Day 313

314

Day 314

315

Day 315

316

Day 316

317

Day 317

318

Day 318

319

Day 319

320

Day 320

321

Day 321

322

Day 322

323

Day 323

324

Day 324

325

Day 325

326

Day 326

327

Day 327

328

Day 328

329

Day 329

330

Day 330

331

Day 331

332

Day 332

333

Day 333

334

Day 334

335

Day 335

336

Day 336

337

Day 337

338

Day 338

339

Day 339

340

Day 340

341

Day 341

342

Day 342

343

Day 343

344

Day 344

345

Day 345

346

Day 346

347

Day 347

348

Day 348

349

Day 349

350

Day 350

351

Day 351

352

Day 352

353

Day 353

354

Day 354

355

Day 355

356

Day 356

357

Day 357

358

Day 358

359

Day 359

360

Day 360

361

Day 361

362

Day 362

363

Day 363

364

Day 364

365

Day 365

Day 57 of 365 • This day’s reading

Devotional

名望和荣耀根据千禧传媒Millennials的调查,50%的年轻人的人生目标就是成名。过去,人们希望因为取得某些成绩而出名;但现在,人们纯粹是为了出名而出名。大众文化将名望视作神明,对它顶礼膜拜。人们不但渴望出名,还崇拜那些已经出名的人。对名人的广泛兴趣被描述为“追星信仰”,这已成为西方大众文化的一个显著现象。然而,对于有野心的人,名望就好比盐水,喝得越多,渴得就越厉害。麦当娜—— 曾几何时,她是这个星球上最出名的女星——曾说:“除非我和神一样有名,否则我就永远不会快乐。”其实,名望和荣耀仅仅是真荣耀的一个苍白映像。在圣经中,“荣耀”被用来形容神显现时的状态,是圣经中最常见的词之一。神的“荣耀”意味着神的重要、声望、威严和尊贵。当社会不再崇拜神的荣耀,那它转去崇拜明星的“荣耀”就不足为奇了。尽管不能尽善尽美,神依然呼召我们敬拜并反映出他的荣耀。诗篇 261  寻求神的荣耀大卫写道:“耶和华啊,我喜爱你所住的殿和你显荣耀的居所”。(8节)大卫成了“名人”,但这实至名归(撒母耳记上18:7)。然而大卫并没有寻求自己的荣耀,而是将荣耀归于神。在本诗篇的末尾处大卫说:“我的脚站在平坦地方,在会众中我要称颂耶和华”。(26:12)大卫带领百姓将荣耀归于神。如果你也想反映神的荣耀,就像大卫学习吧。努力过一个“纯全”(无可指摘)的生活(1节),倚靠神,“并不摇动”(1节第二段)。保守自己的心思意念(2节),努力让神的爱和真理来引导你(3节),并且避免与那些可能将你引入歧途的人 ——骗子、暴徒、匪徒和伪君子 ——  走得太近(4-5节)。虽然大卫说:“至于我,却要行事纯全。”(11节第一段)但他接下来却说:“求你救赎我,怜恤我”。(11节第二段)或许大卫已经意识到,尽管他一直努力让自己过无罪的生活,但却并不能如愿,所以他需要神的救赎和怜悯。大卫没有宣称自己是“无罪的”,他只是说自己努力过 “纯全”(诚实)的生活(1,11节),即对神完全忠诚、全心全意。在那个时代,其他君王可能期望百姓能崇拜自己,将自己看作神明,但是大卫却单单敬拜耶和华。他写道:“耶和华啊,我要洗手表明无辜,才环绕你的祭坛;我好发称谢的声音,也要述说你一切奇妙的作为。耶和华啊,我喜爱你所住的殿和你显荣耀的居所”。(6-8节)对旧约中神的子民来说,耶路撒冷的圣殿是彰显神之荣耀的地方;而新约告诉我们,有一个新圣殿,神的荣耀就停留在那里。这个新圣殿就是耶稣(约翰福音2:10,21)。神的荣耀完完全全体现在耶稣身上(约翰福音1:14)。但不可思议的是,事实上,神的荣耀也住在所有相信耶稣的人那里。它不仅住在单个人身上(参阅哥林多前书6:19),也住在一群人身上(哥林多前书3:16)。神的子民被视为神的殿,而圣灵就住在这里:“你们也靠他同被建造,成为神藉着圣灵居住的所在。”(以弗所书2:22)
主啊,感谢你,因你的荣耀居住在你的子民身上。主啊,我喜爱你的居所。我要大声称颂你,传扬你奇妙的作为。
马可福音 9:2-322  反射耶稣的荣耀当耶稣显荣时,彼得、约翰和雅各就在他身边,因此得以窥见神的荣耀。耶稣显荣并非一个偶然事件。在这之前,耶稣问门徒“人说我是谁”?(8:27)接下来,耶稣显现了自己的荣耀,揭示了他作为圣子所具有的神性。时间的阻隔不复存在,门徒们清清楚楚看见摩西(代表律法)和以利亚(代表先知)侍立在耶稣身旁。这三位门徒应该对摩西和以利亚很了解。因为在犹太社会,摩西和以利亚可谓是顶级名人。但神却说,耶稣比这二位更伟大。门徒们再看时,只剩耶稣一人(9:8)。当耶稣在他的荣耀里再来时,我们所见的耶稣将与当日彼得、雅各和约翰所见的一样。此处的“显荣”与保罗在《哥林多后书》中所用的“变成”是同一个希腊单词:“我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光,好像从镜子里返照,就变成主的形状,荣上加荣,如同从主的灵变成的”。(哥林多后书3:18)如今,名星们都希望提高知名度,拥有众多粉丝。但耶稣却恰恰相反,他不爱出风头。他“让门徒保守秘密”,嘱咐他们“不要将所见的告诉人”(马可福音9:9)。名望通常还和财富及奢华的生活方式有关。但在耶稣的生命中,荣耀却和受难密不可分。当耶稣从山上下来时,他对门徒们解释道:“他(人子)要受许多的苦,被人轻慢”(第12节)无论是当时还是现在,耶稣的“名望”和“荣耀”都和人们普遍期望的截然相反。在耶稣所做的事情中,仅有一件事与“名望”有关,那就是他总能吸引一大群人(14节)。“众人一见耶稣,都甚希奇,就跑上去问他的安”。(15节)尽管门徒们已经亲眼见过耶稣显荣,但他们依然没有足够的信心去医治这个被鬼附的男孩。耶稣说:“在信的人,凡事都能”。(9:23)这个世界说:“我必须先看见,然后才能信”。而耶稣却说:“先信,然后你就能看见”。正如圣奥古斯丁所著:“信心是相信未见之事,但信心的回报就是亲眼看见所信之事”。耶稣没有使用什么重大仪式,甚至没有按手,就治好了那个男孩。耶稣无需和邪灵较量,他仅仅是发出了含有大能的命令,鬼就即刻出去了。因为耶稣已经通过祷告赢得了争战(28节)。我们再次看见了耶稣的荣耀。耶稣径直谈到自己的受难:“人子将要被交在人手里,他们要杀害他,被杀以后,过三天他要复活”。(31节)
主啊,请帮助我,让我花时间与你相处,让我的所有言行都彰显你的荣耀。
出埃及 39-403  等待永恒的荣耀当大卫进入圣殿时,他看到了神的荣耀;耶稣的三个门徒在耶稣显荣时,也看到了神的荣耀。如今,当你与神的子民聚集时,也应从中窥见神的荣耀。以色列人建造完会幕(“居所”)后(会幕是圣殿的前身),有云彩来遮盖会幕,“耶和华的荣光就充满了帐幕”(40:34)。摩西无法进入会幕,因为云彩停在其上,并且耶和华的荣光充满了帐幕(40:35)。那时,神的荣光是可以被清楚感知的,因为它实实在在“停在”会幕之上。“停在”这个词的希伯来语是shekinah,如今常被用来描述一种特殊体验,即神实实在在地临到,并且他荣耀的大能可以被清晰地感受到。云彩”代表了神的荣耀,它停在会幕上方,并在以色列人迁移的过程中日夜陪伴着他们(出埃及记40:36-38)—— 正如圣灵如今引领我们一样。这就是耶稣为什么会在“云彩”中显荣的旧约背景。彼得、雅各和约翰在耶稣显荣那一刻所看见的,正是神的荣耀(马可福音9:7)。通过“彰显基督之荣光的福音”(哥林多后书4:4),我们都能瞥见神的荣耀。“那吩咐光从黑暗里照出来的神,已经照在我们心里,叫我们得知神荣耀的光显在耶稣基督的面上。”(哥林多后书4:6)如今我们只能稍稍窥见神的荣耀,但有一天,我们将清楚看到这荣耀的全貌。这便是保罗说,即使再困苦,也不要丧失信心的原因:“我们这至暂至轻的苦楚,要为我们成就极重无比永远的荣耀”。(哥林多后书4:17)
主啊,感谢你预备我们,让我们为你全然显现的那一刻做好准备。请帮助我们从将来要得“极重无比且存到永恒的荣耀”这个视角来看待今生的困苦。
Pippa Adds《诗篇》26:1-12本诗篇是大卫所作。我对第1节经文很感兴趣:“因我向来行事纯全,我又倚靠耶和华并不摇动”。我知道我没有资格说这样的话,因为我的生活离“纯全”实在太远,信心总是忽高忽低。然而,大卫并非“纯全”、无可指摘。或许他一开始做得很好,但后来一失足成千古恨;又或许他高估了自己的道德。但大卫在第11节中说:“怜恤我”。显然,大卫知道自己需要神的怜悯 —— 我也一样。今日金句:我信!但我信不足,求主帮助!(马可福音9:24)References@2006,2010 Hong Kong Bible Society