ចងចាំនូវរាល់អ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើ

ចងចាំនូវរាល់អ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើ

៥ ថ្ងៃ

ជានិន្នាការពីធម្មជាតិទេ ដែលយើងភាគច្រើនតែងសម្លឹងមើលទៅកាន់អនាគតកាល ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវបំភ្លេចនូវអតីតកាលនោះឡើយ។ គម្រោងអាននេះ បានរៀបចំគ្រោងឡើង សម្រាប់បងប្អូន ក្នុងរយៈពេល ៥ថ្ងៃ ដើម្បីជាប្រយោជន៍ជួយឲ្យបងប្អូនចងចាំនូវអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានធ្វើ ក្នុងការកែច្នៃបំពេញបងប្អូន ឲ្យបានក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ ដែលទ្រង់សព្វព្រះទ័យ រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ។ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមគម្រោង បងប្អូននឹងទទួលបាននូវខគម្ពីរ និងការរៀបចំបរិយាយខ្លីអំពីអត្ថបទគម្ពីរនោះ ដើម្បីជួយឲ្យបងប្អូនអាចចងចាំនូវពេលវេលាសំខាន់ៗ ក្នុងដំណើរជីវិតដែលបងប្អូនដើរជាមួយព្រះគ្រិស្ដ។ សម្រាប់អត្ថបទបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ finds.life.church

អ្នកបោះពុម្ពផ្សាយ

គំរោង​ផែន​ការណ៍នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ LifeChurch.tv។

អំពី​អ្នក​បោះពុម្ពផ្សព្វផ្សាយ

មានគំរោង​ចំនួន​​ជាង 750000 ត្រូវ​​បានបញ្ចប់​