YouVersion

The Bible App is completely free, with no advertising and no in-app purchases. Get the app

عیسی همان مسیح منجی عالم است

عیسی همان مسیح  منجی عالم است

24روز

Sample Day 1

عیسی همان مسیح منجی عالم است. کتاب مقدس داری تاریخ طولانی است اما در طول این تاریخ هدف خودش را از دست نداده است و هدف کتاب مقدس هم این است که ما خداوند را توسط یگانه فرزند او یعنی عیسی بشناسیم در برنامه 24 روزه نگاهی خواهیم کرد به شخصیت عیسی مسیح مطا بق کتاب مقدس و نوشته های شاهدان که چشم دید خود را باز گو کردند.

ما می خواهیم از توسعه رهبری افغان ها برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به آدرس: https://www.facebook.com/AfghanLeadership/

About The Publisher