عیسی همان مسیح منجی عالم است

24 روز

عیسی همان مسیح منجی عالم است. کتاب مقدس داری تاریخ طولانی است اما در طول این تاریخ هدف خودش را از دست نداده است و هدف کتاب مقدس هم این است که ما خداوند را توسط یگانه فرزند او یعنی عیسی بشناسیم در برنامه 24 روزه نگاهی خواهیم کرد به شخصیت عیسی مسیح مطا بق کتاب مقدس و نوشته های شاهدان که چشم دید خود را باز گو کردند.

ناشر

ما می خواهیم از توسعه رهبری افغان ها برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به آدرس: https://www.facebook.com/AfghanLeadership/

دربارۀ ناشر