خدا با ما است – ظهور یک برنامه کتاب مقدس

خدا با ما است – ظهور یک برنامه کتاب مقدس

5 روز

دنیای ما در زمان های بسیار خوب، نامعلوم و برعکس معلوم میشود. اگر به خاطر عیسی پسر خدا نبود ما دیگر هیچ امیدی نمی داشتیم. هر کریسمس تحفه عمانوئیل را به یاد ما می آورد. خدا با ما تحفه ای است که دائما است. ما هیچ وقت تنها نیستیم، از حال تا به ابد. این ارزش جشن گرفتن را دارد.

ناشر

ما می خواهیم از We Are Zion برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: https://www.wearezion.co/bible-plan

دربارۀ ناشر