عیسی همان مسیح منجی عالم استنمونه

عیسی همان مسیح  منجی عالم است

روز 1 از 24

 یحیی پیامبر 


  صدای ندا کننده در بیابان برای هموار ساخت راه برای نجات دهنده 


از زمان های بسیار دور خداوند توسط انبیاء پیشگوی کرده بود پیش از اینکه فرزند خود را بفرستد تا باعث نجات مردم شود او صدای را در بیابان میفرستد تا راه را برای نجات دهنده امده بسازد که این صدا یحیی پیامبر بود.


یحیی تعمیدهنده در کنار اشعیای نبی از جمله پیامبران بزرگ هستند که در مورد عیسی مسیح بیشتر از همه سخن گفتند و پیشگوی کرده اند، خداوند یحیی را به پدر مادری داد که دیگر امید نداشتند که بتوانند بچه دار بشوند، اما خداوند آنها را مورد لطف خود قرار داد و یحیی را برای آنها داد، و از او پیامبری بزرگ ساخت تا که راه را برای آمدن فرزند محبوبش عیسی مسیح آمده سازد، وظیفه ای را که خداوند به دوش او گذاشته بود این بود که، راه را هموار بسازد برای آمدن مسیح و این کار را با دعوت از مردم برای توبه انجام میداد چون از آنها میخواست تا توبه کنند و دست از کار های ناشایست بردارند چون به زودی قرار است خداوند را ملاقت کنند، چون خداوند خودش آمده بود برای نجات انها، 


یحیی چون مقدمه ای بر کار خدمت عیسی بود، خیلی وقت زمانیکه می خواهیم کتابی را شروع به خواندن کنیم با مقدمه شروع میشود که مقدمه برای ما تصویر کلی از کل کتاب را میدهد و دقیقا عین چیز بر یحیی و کار او میدهد که او مقدمه بر آغاز خدمت عیسی مسیح است که به طور واضح میتواند در انجیل متی فصل 3 ایه 1 تا 17 بخوانیم که او چگونه وظیفه خود را انجام داد و راه را برای آمدن مسیح امده ساخت؟ 


خوب حالا چرا میگویم تعمیدهنده؟ زمانی که او مردم را به توبه دعوت میکرد آنها را تعمید میداد که این تعمید نشانه ای بود بر اینکه توبه آنها حقیقی است و پذیرفته شده است، ولی طوری بنود که او گناهان را ببخشد یا توبه را قبول کنند نه بلکه نشان میداد که شخصی بعد از خودش می آید که با روح و اتش تعمید میدهد و نیز صلاحیت آن را دارد تا که گناهار را پاک سازد، چون جان خود را در راه ما و برای پاکی ما از گناهان فدا ساخت است. 


طوری که گفته شد یحیی تعمیده دهند مقدمه ای بر شروع خدمت زمینی عیسی مسیح است تا ما بدانیم هدف آمدن مسیحی چی است و عیسی مسیح واقعا کی هست؟ و خداوند صلاح دید که پیش از فرستادن فرزند خود صدای را پیشاپیش او بفرست تا همه را آمده توبه کند و نیز آنها را آمده بسازد که با خدای پاک وقدوس که قرار بود در بین شان قرار بگیرد روبه رو شوند، و امروز هم اگر میخواهیم با خدا روبه رو بشیم تنها راه اش ایمان به عیسی مسیح به عنوان خداوند است. 

دربارۀ اين برنامۀ مطالعه

عیسی همان مسیح  منجی عالم است

عیسی همان مسیح منجی عالم است. کتاب مقدس داری تاریخ طولانی است اما در طول این تاریخ هدف خودش را از دست نداده است و هدف کتاب ...

More

ما می خواهیم از توسعه رهبری افغان ها برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به آدرس: https://www.facebook.com/AfghanLeadership/

YouVersion از کوکی ها برای شخصی سازی تجربه شما استفاده می کند. با استفاده از وب سایت ما، استفاده ما از کوکی ها را همانطور که در خط مشی رازداریتوضیح داده شده است، می پذیرید