چهل روز با عیسی

40 روز

 عیسی چه چیزهایی را ارزشمند و سزاوار پاداش می‌داند؟ عیسی در اینجا می‌خواهد به من چه بگوید؟   

ناشر

ما از Mentorlink برای ارائه این طرح تشکر می کنیم. برای اطلاعات بیشتر، لطفا مراجعه کنید: http://www.mentorlink.org/index.php/resources/days

دربارۀ ناشر