سئوالات نادر عیسی

سئوالات نادر عیسی

7 روز

عیسی سئوالات را دوست داشت. از 183 سئوالی که مردم از عیسی پرسیدند، او تنها به 4 سئوال مستقیماً پاسخ داد. بقیۀ 179 سئوال را او عمدتاً با سئوال متقابل پاسخ داد. این روش معمول او برای کمک به رشد مردم بود. در این سفر 7 روزه با شبان تام هاگز از کلیسای جماعت مسیحی لس آنجلس همراه باشید و ضمن پاسخ به سئوالات عیسی که هنوز هم از ما میپرسد، شاهد رشد ایمانتان باشید.

ناشر

ما می خواهیم از کلیسای مجمع مسیحی برای ارائه این طرح تشکر کنیم. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید به: http://cachurch.com/
 

دربارۀ ناشر

بیشتر از 2500 تکمیل