Sống bởi Đức Thánh Linh: Tĩnh nguyện với John Piper

Tĩnh nguyện
Đức Thánh Linh là sự vui mừng của Đức Chúa TrờiĐức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Người ở trong chúng ta, dẫn dắt chúng ta và thanh tẩy chúng ta không ai khác chính là ĐứcThánh Linh. Bằng chứng đơn giản cho điều này đó là được sự dẫn dắt của thường xuyên "Thánh Linh của Đức Chúa Trời". Thánh Linh là "của Đức Chúa Trời" không phải do Đức Chúa Trời tạo ra, mà do Ngài chia sẻ bản chất của Đức Chúa Trời và xuất hiện từ Đức Chúa Trời. (I Cô-rinh-tô 2:10-12).Nếu Đức Chúa Con là vĩnh cữu ngang nhau với Đức Chúa Cha như Giăng 1:1-3 đã làm rõ, thì Đức Thánh Linh cũng vĩnh cữu ngang nhau với hai thân vị trước vì theo như Rô-ma 8:9-11, Thánh Linh của Đấng Christ là một và giống với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nếu điều này không phải như vậy, chúng ta sẽ hãy tưởng tượng rằng đã có lúc Đức Chúa Con không có Thánh Linh và Đức Chúa Cha không có Thánh Linh. Nhưng Đức Thánh Linh rất cần thiết cho mối quan hệ giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Theo câu nói của Handley C.G. Moule, "Kết quả đó, xương thịt đó, phương tiện đó chính là của sự vui mừng và tình yêu mãi mãi của cả Ba Ngôi"(Sách Person and Work of the Holy Spirit, trang 28.Khi trở về cõi đời đời như Đức Chúa Cha đã yêu Con, đã có một Đức Thánh Linh tình yêu và vui mừng giữa họ, chính Người là một Thân Vị. Do đó, khi Chúa Giê-xu cầu nguyện cho Hội thánh trong Giăng 17:26, Ngài xin Cha Ngài không gì khác hơn chính là Đức Thánh Linh khi Ngài nói, "Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, Con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu-thương của Cha dùng yêu-thương Con ở trong họ, và chính mình Con cũng ở trong họ nữa."Vinh quang nhất trong tất cả những lẽ thật mà chúng ta sẽ khám phá trong 7 sự tĩnh nguyện này là khi Đức Thánh Linh đi vào cuộc sống của chúng ta, Người không chỉ đơn thuần là Thánh Linh của Đức Chúa Con, mà không đơn thuần là Thánh Linh của Đức Chúa Cha, mà là Thánh Linh của tình yêu vô hạn giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, để chúng ta có thể yêu mến Đức Chúa Cha bằng chính tình yêu của Đức Chúa Con và yêu Đức Chúa Con bằng chính tình yêu của Đức Chúa Cha.Tìm hiểu thêm: http://www.desiringgod.org/messages/the-holy-spirit-he-is-god