Vua Huy Hoàng

5 Ngày

Khi Chúa Giêxu loan báo sự bắt đầu chức vụ của Ngài, Ngài đã dùng những lời của Ê-sai 61. Sứ mệnh của Ngài, Ngài tuyên bố là mang tin mừng cho người nghèo; thả kẻ bi cầm, rịt những kẻ vỡ lòng, an ủi những người kẻ khóc lóc. Nhưng tin tốt lành là gì?

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Tearfund vì đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://www.tearfund.org/yv

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất