Kế Hoạch Đọc Kinh Thánh Tốt Hơn.

Tĩnh nguyện
Chúng ta phải cho đi những điều tốt để giữ lại những điều tốt hơn. Sống một cuộc đời tốt hơn bắt đầu bằng việc thấu hiểu tư tưởng cốt lõi này từ Thi Thiên 84: Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Đường lối của Ngài tốt hơn đường lối của bạn. Tình yêu của Ngài tốt hơn mạng sống. Ơn phước của Ngài tốt hơn của cải vật chất. Tuần này bạn sẽ đọc Lời Chúa về ý nghĩa thật sự của một ngày với Chúa.