Cựu Ước - Các Sách Của Môi-se

10 Tuần

Mỗi ngày một vài đoạn, kế hoạch này sẽ hướng dẫn bạn đọc năm sách đầu tiên trong Cựu Ước, rất thích hợp cho việc học Kinh Thánh cá nhân hay theo nhóm.

Nhà phát hành

Kế hoạch này do YouVersion biên soạn. Vui lòng truy cập trang www.youversion.com để biết thêm thông tin.

Thông tin phát hành

Hơn 10000 lượt hoàn tất