LỜI HỨA CHO ĐỜI SỐNG MỖI NGÀY

9 ngày

Cách Để Kinh Nghiệm Sự Hiện Diện Của Chúa Trong Đời Sống Mỗi Ngày

Nhà phát hành

Chúng tôi xin cảm ơn Joyce Meyer Ministries đã cung cấp kế hoạch này. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://tv.joycemeyer.org/vietnamese/

Thông tin phát hành