Tìm Kiếm Con Đường Tài Chính Của Bạn

Tĩnh Nguyện
Đi theo Chúa Giê-xu là nguyên lý cơ bản.Trong suốt Kinh Thánh, Chúa Giê-xu đã hỏi những người theo Ngài bằng cách sử dụng cụm từ đơn giản "Hãy đến, theo ta." Đây là một lời mời triệt để. Đi theo Chúa Giê-xu có nghĩa là từ bỏ mọi thứ bạn có và bỏ nó lại phía sau để nắm lấy điều chưa biết.Trong Ma-thi-ơ 9, Chúa Giê-xu gặp người thâu thuế tên là Ma-thi-ơ. Như là một người thâu thuế, toàn bộ cuộc sống của Ma-thi-ơ đều là tiền. Nhưng khi Chúa Giê-xu gọi Ma-thi-ơ, Ma-thi-ơ đã bán tất cả mọi thứ ông ta có và đi theo Chúa Giê-xu. Bởi kết quả đức tin của Ma-thi-ơ, ông đã trở thành một trong những người bạn thân nhất của Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ đồng hành với Chúa Giê-xu mỗi ngày, trông thấy những phép lạ được diễn ta và cuộc sống đã thay đổi.Trong Ma-thi-ơ 19, một người giàu có đến với Chúa Giê-xu để tìm kiếm sự sống đời đời. Chúa Giê-xu trả lời, "Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta." Chúa Giê-xu đã cho người đàn ông giàu có một lời mời như lời mời của Ma-thi-ơ, nhưng người đàn ông giàu có đã bỏ đi một cách buồn bã bởi vì anh ta không sẳn sàng trao đổi cuộc sống của anh ta cho cuộc sống mà Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch cho anh ta.Chúa Giê-xu cho chúng ta một lời mời triệt để như Ngài đã mời các môn đồ của mình. Ngài kêu gọi chúng ta trình dâng mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta, bao gồm tài chính của chúng ta, cho Đức Chúa Trời. Bạn có tin tưởng Ngài đủ để theo Ngài?Hãy suy nghĩ về:

1. Đã có bao giờ bạn đưa ra quyết định đi theo Chúa Giê-xu chưa?

2. Lĩnh vực tài chính nào của bạn mà Đức Chúa Trời đang kêu gọi để dâng cho Ngài?

3. Một cách để bạn có thể tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc sống của bạn ngày hôm nay là gì?Cầu nguyện:

Kính lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con luôn can đảm để đi theo Ngài bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt.