Y-sai 53:6

Y-sai 53:6 KTHD

Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, mỗi người một ngả. Thế mà Chúa Hằng Hữu đã chất trên Người tất cả tội ác của chúng ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Y-sai 53:6

Chia sẻ