1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16 KTHD

Hãy mãi mãi vui mừng
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:16