Pagdurusa

4 Araw

Ang pagdurusa ay isang mahalangang saligan ng Cristianong pananampalataya - 2 Timoteo 3:12. Ang banal mong pagtugon rito ay lumalago rin sa pamamagitan ng palagiang enkwentro sa banal na presensya ng Dios at pagninilay sa Kaniyang mga Salita. Sa pagsasaulo ng mga sumusunod na tula ay mahihikayat ka sa tamang paraan ng pagharap sa pagdurusa.

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang MemLok, isang Bible Memory System, para sa isktraktura ng babasahing ito. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa MemLok, bisitahin ang http://www.MemLok.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 500000 ang natapos basahin