Pag-uugali

Pitong Araw

Ang pagkakaroon ng tamang ugali sa iba't-ibang pagkakataon ay lubhang mahirap. Ang pitong-araw na gabay na ito ay magbibigay sa iyo nang tamang pagtingin ayon sa Bibliya. Mayroon itong mga maiiksing talata sa Bibliya. Basahin ang mga talata, magkaroon ng oras upang pagbulay-bulayan ang mga ito, at hayan ang Diyos na mangusap sa iyo.

Tagapaglathala

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin