Kapighatian

Pitong Araw

Ang kapighatian ay maaaring danasin sa maraming antas at sa maraming kadahilanan. Hindi madaling makatakas sa kapighatian at hindi din kailanman naging madali ang makisama sa isang taong namimighati. Pinagpipighati na ba kita? Gayon pa man, may pagkakaiba ang namimighati sa nabubuhay sa kapighatian. Ngunit, nagsisimula ang pamumuhay sa kapighatian kung hindi makayanan ng isang tao ang isang pangyayari na nagdulot ng pagpipighati. Sa madaling sabi, mas mabuting malaman kung paano ang gagawin kung ikaw ay nakakaramdam ng pagpipighati bago pa ito lumala at lumalim. Ang kapighatian ay bunga ng isang mas malalim na bagay. Payapain ang iyong sarili sa Panginoon at hayaan mong sya ang iyong maging tagapagpayo.

Tagapaglathala

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin