Pag-aalala

Pitong Araw

Ang ating mga buhay ay madaling mapuspos ng pag-aalala at pagkatakot sa hindi natin nalalaman. Ngunit ang Diyos ay binigyan tayo ng Ispiritu ng katapangan, hindi ng pagkatakot o pagkabalisa. Itong pitong araw na debosyonal na babasahin ay makakatulong sa yo na tumungo sa Diyos sa bawat sitwasyon. Ang tunay na katapusan ng pag-aalala ay ang pagtiwala sa Diyos.

Tagapaglathala

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin