Pagsisisi

5 Araw

Ang Pagsisisi ay isa sa mga pinakamamahalagang aksyon na ating ginagawa bilang pagkilala kay Cristo bilang ating personal na Tagapagligtas. Ang pagsisisi ay ang ating aksyon, at ang kapatawaran ang reaksyon ng Diyos mula sa kanyang perpektong pag-ibig para sa atin. Dito sa 5-araw na babasahing gabay, ikaw ay makatatanggap ng pangaraw-araw na babasahin mula sa Biblia at isang maiksing debosyonal na isinulat upang ikaw ay tulungang mas maunawaan ang kahalagahan ng pagsisisi sa ating paglalakbay kasama si Cristo. Para sa karagdagang nilalaman, bisitahin ang www.finds.life.church

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang Life.Church sa pagbabahagi ng gabay ito. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang: www.life.church

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin