Pagpapatawad

4 na Araw

Ang pagpapatawad ay isang pangunahing bahagi ng Cristianong pananampalataya. At ang iyong pagpapatawad ay lalong lumalago sa pamamagitan ng pakikipagtagpo sa Panginoon at sa pagninilay sa Kanyang mga salita. Ang mga sumusunod na bersikulo, kung sasauluhin, ay makatutulong sa iyo na maging mas mapagpatawad sa iyong buong buhay. Hayaang mabago ang iyong buhay sa pagsasaulo ng mga kasulatan ng Diyos! Para sa mas komprehensibong pagsasaulo ng kasulatan ng Diyos, bisitahin lamang ang http://www.MemLok.com

Tagapaglathala

Nais naming pasalamatan ang MemLok, isang Bible Memory System, para sa isktraktura ng babasahing ito. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa MemLok, bisitahin ang http://www.MemLok.com

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin