Ang Pagtitiwala

Apat na Araw

Hangad ng Panginoon ang pagtitiwala na ikaw ay pinatawad na Nya. Ang pagtitiwalang ito ay lalong tumitibay sa ating puso sa patuloy nating paglapit sa Panginoon at sa pagninilay sa Kanyang mga salita. Sa pagsasaulo ng mga sumusunod na tula ay mahihikayat ka sa tamang paraan ng pagharap sa pagdurusa. Hayaang ang iyong buhay ay mabago sa pagsasaulo ng mga kasulatan ng Diyos! Para sa mas kopmprehensibong pagsasaulo ng kasulatan ng Diyos, bisitahin lamang ang http://www.MemLok.com.

Tagapaglathala

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 500000 ang natapos basahin