Ang Galit o Poot

Tatlong Araw

Ang lahat ng tao ay nagagalit! Ang tamang sagot sa galit ay ang patuloy nating paglapit sa Panginoon at pagninilay sa Kanyang mga salita. Maaari mong basahin ang Reading Plan Trust kasabay ng temang Galit. Ang mga sumusunod na talata; kapag naisabuhay ay makatutulong sa iyong panghawakan ang sarili sa gitna ng galit. Hayaang ang iyong buhay ay mabago sa pagsasaulo ng mga kasulatan ng Diyos! Para sa mas kopmprehensibong pagsasaulo ng kasulatan ng Diyos, bisitahin lamang ang www.MemLok.com.

Tagapaglathala

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 750000 ang natapos basahin