Ang Tsismis

Pitong Araw

Ang bawat salitang lumalabas sa ating bibig ay may kapangyarihang makapagbigay saya o lungkot; magpapatag o magpabagsak. Ang tsismis ay masasabing nakalalason. Kung kaya't ano nga ang halaga ng salita sa ating buhay - ang magbigay buhay o kasiraan sa kapwa. Ang pitong-araw na planadong babasahing ito ay magbibigay ng kaliwanagan sa iyo na ang Diyos ay mataimtim at seryosong sinusuri kung paano mo ginagamit ang bawat salitang lumalabas sa iyong bibig. Bigyan ng panahong manahimik at makinig sa mga salita ng Diyos at gamitin ito sa paraang nais Nya.

Tagapaglathala

Tungkol sa Tagapaglathala

Higit sa 250000 ang natapos basahin