ความมั่นใจในพระสัญญา

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

พระเจ้าทรงปรารถนาให้คุณรู้ว่าคุณได้รับความรอด และจะได้ขึ้นสวรรค์แน่นอน! ความมั่นใจของคุณจะเพิ่มพูนขึ้นผ่านการพูดคุยกับพระเจ้าและใคร่ครวญพระคำของพระองค์ เมื่อคุณจดจำข้อพระคัมภีร์ต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณมั่นใจในพระสัญญาของพระองค์ได้ในทุกวันเวลา ให้ชีวิตของคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยท่องจำข้อพระคัมภีร์นี้! สำหรับระบบการท่องจำพระคัมภีร์อย่างครอบคลุม โปรดเยี่ยมชม MemLok.com  More MemLok Plans