จงให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

“แผนการห้าขั้นสำหรับการดำเนินชีวิตในชัยชนะ”


ตอนนี้จะบอกถึงยุทธวิธี 5 ข้อจากพระคัมภีร์สำหรับการจัดการกับความบาปและการทดลองอย่างมีประสิทธิภาพ   การนำแผนการนี้ไปปฏิบัติถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งของการยอมให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณ


1. เข้าใจว่าพระเจ้าทรงมองเห็นว่าคุณเป็นคนดีพร้อม   บริสุทธิ์ และปราศจากตำหนิ ผ่านทางพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ (อ่าน 2   โครินธ์ 5:21) หลายครั้ง   ความรู้สึกผิดและความอายคือผลลัพธ์ของความบาปที่อันตรายมากที่สุด   การเข้าใจว่าไม่มีการลงโทษสำหรับผู้คนที่อยู่ในพระคริสต์ (แม้ว่าจะมีบาป)   คือรากฐานสู่ชัยชนะ (โรม 8:1) 


2. สารภาพบาปของคุณ (อ่าน 1 ยอห์น 1:9) การสารภาพบาปของเราหมาย   ถึงการยอมรับก่อนว่าความบาปเหล่านั้นอยู่ในความคิดและจิตใจของเรา   และจากนั้นเราสารภาพความบาปเหล่านั้นต่อพระเจ้า   การสารภาพบาปของเราไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำให้คนอื่นรับรู้ถึงความบาปเหล่านั้น   การสารภาพเป็นเรื่องระหว่างคุณกับพระเจ้า


3. รับผิดชอบต่อกันและกัน (อ่านยากอบ 5:16) การมองหาเพื่อนคริสเตียนที่ใกล้ชิดและเชื่อมั่น   (อย่างเช่น ศิษยาภิบาลหรือคนในครอบครัวที่คุณวางใจได้)   ถือเป็นวิธีการที่ได้ผลในการเริ่มต้นการรับผิดชอบร่วมกันและการสนับสนุนกันด้วยคำอธิษฐานในการเข้าสู่สงคราม   


4. หลีกเลี่ยงต้นตอของการทดลอง (อ่านยากอบ 1:13-15)   นี้คือประเด็นที่ยากที่สุดที่จะลงมือทำและสิ่งนี้ต้องอาศัยความคิดและการวางแผนอย่างสร้างสรรค์   บางอย่าง   ความจริงก็คือว่าถ้าคุณสามารถหลีกเลี่ยงการทดลองคุณจะหลีกเลี่ยงความบาปได้ 


5. อ่านพระคำของพระเจ้า (อ่านสดุดี 119:11)   พระคำของพระเจ้าบอกเราอย่างชัดเจนว่าเมื่อเรา “เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของเรา”   พระคำจะให้กำลังพิเศษแก่เราเพื่อเราจะปฏิเสธการทดลองและความบาป