จงให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง

บทเฝ้าเดี่ยวประจำวัน

“พระเจ้าทรงให้คุณเป็นที่หนึ่งในพระทัยของพระองค์” 


คุณจะคิดยังไงถ้ามีคนบอกคุณว่าพระเจ้ามองเห็นคุณเสมือนหนึ่งว่าคุณไม่เคยทำบาปเลย   ความจริงก็คือว่า เนื่องจากพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ของพระเยซูบนไม้กางเขน   พระเจ้าทรงมองเห็นคุณในสภาพนั้นจริงๆ ในฐานะคริสเตียน เราได้รับการยกโทษ การชำระ   และเป็นอิสระ


นั้นหมายความว่าคุณคือธรรมิกชน ซึ่งได้แก่บุคคลที่บรรลุถึงฐานะพิเศษของความชอบธรรมในพระคริสต์   คุณเป็นคนดีพร้อม บริสุทธิ์ และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้า   พระองค์ทรงเรียกคุณว่าเป็นบุตรของพระองค์   เป็นทายาทที่สืบทอดความไพบูลย์ของพระองค์ และเป็นมิตรสหายของพระองค์


“แต่​พวก​ท่าน​เป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็น​ประ​ชา​​กร​อัน​เป็น​กรรม​สิทธิ์​ของ​พระ​เจ้าเพื่อ​ให้​พวก​ท่าน​ประ​กาศ​พระ​เกียรติ​คุณ​ของ​พระ​องค์ ผู้​ได้​ทรง​เรียก​พวก​ท่าน​ให้​ออก​มา​จาก​ความ​มืด เข้า​ไป​สู่​ความ​สว่าง​อัน​มหัศ​จรรย์​ของ​พระ​องค์” (1 เปโตร 2:9)  


การที่จะเข้าใจอย่างแท้จริงว่าพระเจ้าทรงรักเรามากแค่ไหนนั้นเริ่มต้นกับการที่เราต้องรู้ว่าพระเจ้าทรงมองดูเราอย่างไร   พระเจ้าไม่ได้กำลังเฝ้าดูอยู่ห่างๆเพียงเพื่อรอให้เราทำสิ่งผิดพลาดเพื่อจะหาเหตุลงโทษเรา   ไม่ใช่เช่นนั้นเลย 


จงพิจารณาถึงสิ่งที่พระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้:


“แต่​ทุก​คน​ที่​ยอม​รับ​พระ​องค์คือ​ คน​ที่​เชื่อ​ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​องค์​นั้น พระ​องค์​ก็​จะ​ประ​ทาน​สิทธิ​ให้เป็น​ลูก​ของ​พระเจ้า ซึ่ง​ใน​ฐานะ​นั้น​พวก​เขา​ไม่​ได้​เกิด​จาก​เลือด​เนื้อ​หรือ​กาม หรือ​ความ​ประ​สงค์​ของ​มนุษย์ แต่​เกิด​จาก​พระ​เจ้า” (ยอห์น 1:12-13) 


พระเจ้าทรงมองว่าเราแต่ละคนเป็นบุตรที่รักของพระองค์   พระองค์คือพระบิดาที่รักผู้ทรงมอบความโปรดปรานและการดูแลแก่เราทั้งหลายด้วยพระเมตตาที่ไม่สิ้นสุดของพระองค์   พระคัมภีร์บางข้อในบทเพลงซาโลมอนอธิบายให้เห็นภาพของความเข้มข้นแห่งความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราด้วยการเปรียบเทียบความรักนี้กับความรักอันลึกซึ้งของสามีกับภรรยา   ฮีบรู 11:6   บอกเราว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์


พระเจ้าทรงดูบุตรของพระองค์แต่ละคนด้วยความภาคภูมิใจซึ่งแตกต่างจากที่เราส่วนใหญ่มองดูตัวเอง   การที่จะเข้าใจว่าพระเจ้าทรงมองดูเราแต่ละคนอย่างไรนั้นมีรากฐานอยู่บนพระราชกิจที่พระคริสต์ทรงเริ่มต้นไว้ในชีวิตของเราในวินาทีที่เราได้รับความรอด    


“ฉะนั้น​ถ้า​ใคร​อยู่​ใน​พระ​คริสต์ เขา​ก็​เป็น​คน​ที่​ถูก​สร้าง​ใหม่​แล้ว สิ่ง​สาร​พัด​ที่​เก่าๆ ก็​ล่วง​ไป นี่​แน่ะ​กลาย​เป็น​สิ่ง​ใหม่​ทั้ง​นั้น” (2 โครินธ์ 5:17)


“พระ​เจ้า​ทรง​ทำ​พระ​องค์​ผู้​ทรง​ไม่​มี​บาป​ให้​บาป เพราะ​เห็น​แก่​เรา เพื่อ​เรา​จะ​ได้​เป็น​คน​ชอบ​ธรรม​ของ​พระ​เจ้า​ทาง​พระ​องค์ ” (2 โครินธ์ 5:21) 


การสร้างใหม่นี้เป็นพระราชกิจของพระเจ้า   ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพฝ่ายวิญญาณและตัวตนภายในของเราใหม่อย่างสมบูรณ์   พระองค์ทรงยกโทษและทรงชำระเราให้พ้นจากบาปทั้งสิ้นของเราอย่างสมบูรณ์ทั้งในอดีต   ปัจจุบัน และอนาคต เรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์ 


“ตะวัน​ออก​ไกล​จาก​ตะวัน​ตก​เท่า​ใด พระ​องค์​ทรง​ปลด​การ​ละเมิด​ (ความบาป) ไป​ไกล​จาก​เรา​เท่า​นั้น” (สดุดี 103:12) 


เราเป็นประชากรของพระเจ้าที่มอบถวายแด่พระองค์โดยไม่มีตำหนิของบาปในฐานะที่เป็นความชอบธรรมของพระองค์อย่างแท้จริงโดยผ่านพระราชกิจที่พระเยซูทรงกระทำบนไม้กางเขน   พระเจ้าทรงทำให้เราเป็นที่หนึ่งในพระทัยของพระองค์อย่างแท้จริง